Składka członkowska na 2022 r.

Uchwała nr 235/XIX/2021
Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2021 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK
i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK
Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku
w następujących wysokościach:
1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2022 roku,
2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2022 roku,
3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia
2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo
w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2021 roku dla członków wspierających PTTK
na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.
§ 2
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu
Głównego PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:
1) 40,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 25,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust.
1 pkt. 2,
3) 20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości
określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
§ 3
1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2
są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej
jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki
w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach
terapii zajęciowej.
§ 5
1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie
na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2021 –
31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie
składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2021 –
31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie
składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2021 –
31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie
składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2021 –
31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których
mowa w § 4.
2. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2021 –
31.03.2022 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.
§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:
1) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt. 3,
3) 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2021 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem
wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust.
1 a kwotami podanymi w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK
opłaty za legitymację do ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy
członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego
pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację
członkowską.
§ 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować
ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy
opłacaniu składki za rok 2021, według następujących zasad:
1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki
członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK
wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek
składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt.
3).
3) Znaczki członkowskie za 2020 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie
nabywać od 1 kwietnia 2021 r.
§ 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego
Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości
6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o
których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku
opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
§ 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego
sposób realizacji niniejszej uchwały. Zasady rozliczenia wpłaconych składek przez
oddziały przed wejściem uchwały zmieniającej określi Sekretarz Generalny PTTK.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny PTTK