Korona Beskidu Niskiego

Regulamin odznaki Korona Beskidu Niskiego

Korona Beskidu Niskiego

§ 1
Odznaka KORONA BESKIDU NISKIEGO jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaśle.
§ 2
Celem ustanowienia odznaki KORONA BESKIDU NISKIEGO jest promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków, oraz popularyzacja turystyki pieszej w Beskidzie Niskim, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych,
§ 3
Odznaka KORONA BESKIDU NISKIEGO jest jednostopniowa.
§ 4
Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.04.2015., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
§ 5
Odznakę KORONA BESKIDU NISKIEGO uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Beskidu Niskiego według zamieszczonego wykazu. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
§ 6
Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem GOT, przewodnikiem lub bez ich udziału od 7 roku życia.
§ 7
Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w prowadzonej książeczce Korona Beskidu Niskiego lub książeczce GOT potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczęci najbliższego obiektu, instytucji (sołtys, leśniczówka, sklep) leżącej w obrębie szczytu.
§ 8
Ubiegający się o Odznakę KORONA BESKIDU NISKIEGO po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym PTTK w Jaśle. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki Korona Beskidu Niskiego.
§ 9
Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia odznaki KORONA BESKIDU NISKIEGO. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Oddziału PTTK w Jaśle.
§ 10
Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Referat Weryfikacyjny oraz Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej przy Zarządzie Oddziału PTTK w Jaśle
§ 11
Informacje związane z odznaką KORONA BESKIDU NISKIEGO można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Jaśle oraz na stronie www.jaslo.pttk.pl.
§ 12
Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Jaśle w dniu 11.03.2015 r. i obowiązuje od dnia 1.04.2015 r.

Wykaz szczytów:

Lp. Nazwa szczytu Wysokość szczytu (m n.p.m.)
1. Lackowa 997
2. Ostry Wierch 930
3. Jaworzyna Konieczniańska 881
4. Jaworze 880
5. Kamień nad Jaśliskami 859
6. Kozie Żebro 847
7. Magura Wątkowska 846
8. Kanasiówka 823
9. Magura Małastowska 813
10. Chełm 779
11. Tokarnia 778
12. Rotunda 771
13. Baranie 754
14. Polańska 738
15. Piotruś 728
16. Cergowa 716
17. Wysokie 657
18. Łysa Góra n/Kątami 641

Lista zdobywców Korony Beskidu Niskiego

ksiazeczka
Koszt książeczki 8 zł
Koszt odznaki 15 zł
Koszt wysyłki 9 zł
Koszt wysyłki odznaki i książeczki 9 zł
Nr konta bankowego: 03 1600 1462 1815 7979 4000 0001
Informacje można uzyskać w biurze PTTK Jasło, telefonicznie bądź drogą mailową.