Odznaka Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy Odznaka Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy

REGULAMIN ODZNAKI „ODKRYWCA BESKIDU NISKIEGO I POGÓRZY”

 1. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest odznaką regionalną Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Jasło.
 2. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest ustanowiona w celu promowania regionu, a także zachęcenia dzieci i młodzieży do uprawiania turystyki w różnych formach, poznawania kultury, historii, tradycji i zabytków oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Niskiego i Pogórzy: Przemyskiego, Dynowsko – Strzyżowskiego, Ciężkowickiego i Rożnowskiego.
 3. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest jednostopniowa.
 4. Do Odznaki zalicza się wycieczki odbyte od daty wejścia w życie regulaminu Odznaki. Okres jej zdobywania jest nieograniczony.
 5. Odznaka „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” przeznaczona jest dla turystów, którzy nie przekroczyli 16 roku życia włącznie i można ją zdobywać pod opieką osób dorosłych.
 6. Podstawowym warunkiem zdobycia Odznaki „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” jest odbycie dziesięciu wycieczek turystyczno – krajoznawczych (pieszych, rowerowych, samochodowo – autokarowych, itp.):
 7. czterech w Beskidzie Niskim,
 8. sześciu po Pogórzach: Przemyskim, Dynowsko – Strzyżowskim, Ciężkowickim i Rożnowskim.
 9. Zachęcamy do połączenia wędrowania z odwiedzaniem okolicznych obiektów kulturalnych, zabytkowych (muzea, cmentarze wojenne, miejsca sakralne, itp.), rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych.
 10. Wycieczki odbyte po raz drugi tą samą trasą, czy obiekty odwiedzane po raz kolejny nie będą zaliczane do normy Odznaki.
 11. Młody turysta zdobywając Odznakę zobowiązany jest prowadzić zeszyt – dzienniczek dokumentując w nim każdą wycieczkę. W dzienniczku należy wpisać datę, nazwę odwiedzanego miejsca/odwiedzanych miejsc, przebytą trasę oraz udokumentował to zdjęciem, biletem wstępu, pieczątką itp. Wpisu do zeszytu – dzienniczka może dokonać również opiekun.
 12. Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczce dokonuje w zeszycie – dzienniczku pełnoletni opiekun.
 13. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek ubiegający się o Odznakę „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” przedstawia udokumentowany zeszyt – dzienniczek do weryfikacji w Oddziale PTTK w Jaśle. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o nią ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu Odznaki „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy”.
 14. Zeszyt – dzienniczek po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Odznaki „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy”.
 15. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wynikać z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle.
 16. Informacje związane z Odznaką „Odkrywca Beskidu Niskiego i Pogórzy” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Jaśle oraz na stronie www.jasło.pttk.pl.
 17. Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Jaśle w dniu 19.03.2021 uchwałą nr 4/2021 i obowiązuje 6.12.2021.