Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska

W celu popularyzacji najpiękniejszych terenów Powiatu jasielskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle ustanawia Odznakę Turystyczną „Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska” przyznawaną za pokonanie na rowerze wskazanej w Regulaminie ilości kilometrów na obszarze powiatu jasielskiego oraz odwiedzeniu miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Jaśle (dalej PTTK o/ Jasło) ustanawia Odznakę Turystyczną „Jasielska Krajoznawcza Odznaka Kolarska” zwaną
w skrócie JKOK.

§ 2

Celem ustanowienia JKOK jest zachęcenie do poznawania piękna regionu, jego historii, współczesnego dorobku oraz uprawiania turystyki rowerowej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

Indywidualnie JKOK może zdobywać turysta, po ukończeniu 15 roku życia. Dzieci, które ukończyły lat 7 i nie ukończyły lat 15 mogą zdobywać JKOK pod opieką rodzica / opiekuna.

§ 4

Wzór JKOK ustala Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK o/ Jasło.

II. STOPNIE ODZNAKI I ZASADY JEJ ZDOBYWANIA

§ 5

JKOK jest odznaką trzystopniową(w stopniu brązowym, srebrnym i złotym) przyznawaną po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 6

O przyznanie JKOK może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że przebył rowerem wymaganą na dany stopień odznaki ilość kilometrów zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym oraz wykaże, że odwiedził wymaganą na dany stopień ilość miejsc zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

§ 7

Dowodem odbycia wycieczek może być „Książeczka Wycieczek Kolarskich” lub inna forma książeczki bądź kroniki prowadzona przez turystę wypełniona przez ubiegającego się
o JKOK i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV. W przypadku niemożności uzyskania pieczątki zwiedzanego obiektu, potwierdzenia dokonuje przodownik turystyki kolarskiej. Udokumentowanie przejazdu i zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia osoby ubiegającej się o JKOK z rowerem na tle zwiedzanego obiektu oraz poprzez wydruk z aplikacji mobilnej monitorującej przebieg trasy.

Ubiegający się o JKOK powinien wpisać w Książeczce Wycieczek Kolarskich lub innej prowadzonej przez siebie formie kroniki numer telefonu kontaktowego dla oddziału weryfikacyjnego celem uzyskania informacji w przypadku wątpliwości związanych
z weryfikacją.

§ 8

Warunkiem uzyskania JKOK jest pokonanie rowerem odpowiedniej ilości kilometrów wg nw. tabeli w obszarze powiatu jasielskiego jednorazowo bądź etapami i odwiedzenie miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

StopieńWymagana liczba kmWymagana ilość odwiedzonych miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu
Brązowy10010
Srebrny+ 150 = 250+ 10 = 20
Złoty+ 250 = 500+ 10 = 30

Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu Brązowym jest odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 100 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu Srebrnym jest posiadanie JKOK w stopniu Brązowym oraz dodatkowo odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 150 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 dodatkowych miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu (odwiedzane miejsca nie mogą pokrywać z miejscami odwiedzonymi podczas zdobywania stopnia Brązowego).

Warunkiem zdobycia JKOK w stopniu Złotym jest posiadanie JKOK w stopniu Srebrnym oraz dodatkowo odbycie wycieczek (bądź wycieczki) rowerowych na obszarze powiatu jasielskiego o łącznej długości 250 kilometrów przy jednoczesnym odwiedzeniu minimum 10 miejsc wg Załącznika nr 1 do Regulaminu (odwiedzane miejsca nie mogą pokrywać
z miejscami odwiedzonymi podczas zdobywania stopnia Brązowego i Srebrnego).

§ 9

JKOK zdobywa się wg kolejności stopni. Następny kolejny stopień może być zdobywany bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia bezpośrednio niższego.  

§ 10

Nadwyżka kilometrów jak i miejsc wymaganych do odwiedzenia na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy w stopniu nie większym jak 50%.

§ 11

Minimalna długość odcinka jaki można pokonać jednorazowo na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi15 kilometrów.

§ 12

Okres zdobywania JKOK jest dowolny z zastrzeżeniem, że wycieczki odbyte przed zatwierdzeniem niniejszego regulaminu nie będą zaliczane przy przyznawaniu JKOK.

§ 13

JKOK może być zdobywana podczas indywidualnych wycieczek lub w czasie wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez PTTK, Szkoły, Parafie, Organizacje itp.

§ 14

JKOK można zdobywać równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

§ 15

Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu należy stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

III. TRYB PRZYZNAWANIA JKOK

§ 16

Poszczególne etapy wymagają potwierdzenia zgodnie z §17, w sposób niebudzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 17

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału o ile nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.

Instytucje państwowe lub społeczne (terenowe ogniwa władz administracyjnych, urzędy pocztowe, placówki PTTK, placówki handlowe itp.). Do uznania ważności potwierdzenia wymagana jest pieczątka instytucji z nazwą miejscowości.

Osoby prowadzące albumy fotograficzne swoich wycieczek mogą dla potwierdzenia przejazdu przedstawiać swoje zdjęcie z rowerem na tle nazwy miejscowości lub powszechnie znanego obiektu charakteryzującego daną miejscowość.

Dopuszcza się prowadzenie kroniki wycieczek kolarskich w oparciu o mobilne aplikacje monitorujące przebieg trasy. Warunkiem uznania takiego potwierdzenia jest wydruk zawierający przebieg pokonanej trasy oraz imię i nazwisko ubiegającego się o JKOK (ewentualnie indywidualny Nick użytkownika – należy potwierdzić przynależność Nicku).

W przypadku wątpliwości w trakcie weryfikacji – weryfikator ma prawo skontaktować się z ubiegającym o JKOK celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

§ 18

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania JKOK posiada KTK PTTK o/ Jasło.

§ 19

Ubiegający się o JKOK, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” lub prowadzoną przez siebie kronikę do KTK PTTK o/ Jasło celem jej weryfikacji.

Weryfikacja książeczek nastąpić powinna najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony
o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w „Książeczce wycieczek kolarskich” lub prowadzonej przez siebie kronice, na podstawie, której może zakupić odznakę w placówce PTTK o/ Jasło.

Od decyzji odmownej przyznaniu JKOK przysługuje odwołanie do Prezydium KTK PTTK o/ Jasło.

IV ZASADY POŚWIADCZANIA PRZEBYTEJ TRASY

§ 20

Poświadczenie trasy odbywa się poprzez dokonanie wpisu w Książeczce wycieczek kolarskich bądź innej prowadzonej przez ubiegającego się o JKOK Kroniki obejmującej: datę wycieczki, punkt początkowy, punkt końcowy, punkty pośrednie, ilość przebytych kilometrów, wykaz zwiedzonych obiektów, potwierdzenia z punktów terenowych (ewentualnie fotografie wydruki z aplikacji mobilnych).

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

W kwestiach spornych decydująca opinia należy do Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK o/Jasło.

§ 22

Zatwierdzony wzór JKOK stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 23

Odznaka i Regulamin jej przyznawania został wprowadzony uchwałą Zarządu PTTK o/Jasło nr 9/2021 z dnia 10.12.2021

Wykaz miejsc do odwiedzenia w trakcie zdobywania JKOK