Składka członkowska na 2020 r.

Uchwała nr 139/XIX/2019
Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2019 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2020 oraz wpisowego do PTTK
i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK
Zarząd Główny uchwala, co następuje:

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2020 roku
w następujących wysokościach:
1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku,
2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku,
3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku,
4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym
oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2020 roku dla członków wspierających PTTK
na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej
jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1
ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki
w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub
warsztatach terapii zajęciowej.

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:
1) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt. 3,
3) 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2020 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem
wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

Font Resize
Tryb czytania